ПРАВОВА ДОПОМОГА МІЖНАРОДНИМ ПЕРЕВІЗНИКАМ


-???-

-???-


Статут автомобільного транспорту УРСР

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ > нормативна база

Статут автомобільного транспорту УРСР - діючий нормативно-правовий акт, що визначає основні умови та правила перевезень вантажів, пасажирів, багажу і пошти автомобільним транспортом. Норми Статуту є обов'язковими для виконання всіма автотранспорними організаціями, а також господарюючими суб'єктами та громадянами, які користуються танспортними послугами. Статут складається з 10 розділів, які містять 174 статті.
В розділі І викладено загальні положення, осовні завдання та функції автотранспорних підприємств та організацій. Розділи II—V передбачають умови утримання та експлуатації рухомого складу і споруд автотранспорту, порядок планування та організацію перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, прокат легкових автомобілів.
Розділами VI—VIII встановлені тарифи і порядок розрахунків за автоперевезення, регламентована організація прямого та змішаного сполучення за участю ін. видів транспорту, врегульовані питання транспортно-експедиційних операцій і послуг.
У розділі IХ визначено відповідальність автотранспортних підприємств та організацій, вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів. Тут містяться норми щодо відповідальності за невиконання перевезень і прийнятого разового замовлення, за порушення строків доставки вантажу, незбереження переміщуваних матеріальних цінностей, відповідальності за простій рухомого складу та невиконання умов договору перевезення, складання претензій, висунення претензій і позовів, пов'язаних з автоперевезеннями.
Розділ X присвячено питанням контролю за роботою автотранспорту.

СТАТУТ
автомобільного транспорту Української РСР
Затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР №401 від 27 червня 1969 року
(витяг: норми, що регулюють перевезення вантажів)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Автомобільний транспорт, будучи однією з важливіших галузей народного господарства, забезпечує поряд з іншими видами транспорту нормальне виробництво і оборот продукції промисловості і сільського господарства, потреби капітального будівництва, задовольняє потреби населення у перевезеннях, а також сприяє зміцненню оборонної могутності Союзу РСР.
2. Статут автомобільного транспорту УРСР визначає обов'язки, права і відповідальність виробничих об'єднань автомобільного транспорту, автотранспортних та транспортно-експедиційних підприємств і організацій (надалі іменуються автотранспортними підприємствами і організаціями), що знаходяться на території УРСР, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються автомобільним транспортом.
Цим Статутом регламентуються порядок складання і виконання плану автомобільних перевезень в УРСР, основні умови перевезень автомобільним транспортом вантажів, пасажирів, багажу і пошти, а також взаємовідношення автотранспортних підприємств і організацій, що знаходяться на території УРСР, з підприємствами і організаціями інших видів транспорту в частині здійснення автомобільних перевезень.
3. Головними завданнями автотранспортних підприємств і організацій, що знаходяться на території УРСР, є повне задоволення потреб народного господарства і населення в автомобільних перевезеннях, виконання планів перевезень автомобільним транспортом вантажів і пасажирів, регулярність пасажирського автосполучення, забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, та своєчасної доставки їх у пункти призначення.
Автотранспортні підприємства і організації, а також міністерства, відомства, підприємства, організації та установи - вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані при перевезеннях вантажів суворо дотримувати державних інтересів і забезпечувати повне і ритмічне виконання плану перевезень, раціональне використання рухомого складу, безпеку руху автомобілів і максимальне скорочення транспортних витрат у народному господарстві.
4. Чинність цього Статуту поширюється на перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, що здійснюються автотранспортними підприємствами і організаціями Міністерства автомобільного транспорту УРСР (автомобільний транспорт загального користування), а також на перевезення, що здійснюються автотранспортними підприємствами і організаціями міністерств і відомств СРСР, союзних республік, виконавчих комітетів Рад народних депутатів, кооперативних і громадських організацій (відомчий автомобільний транспорт), що знаходяться на території УРСР, за винятком автотранспортних підприємств і організацій Міністерства оборони, Комітету державної безпеки СРСР та Міністерства внутрішніх справ СРСР.
5. Автомобільні перевезення підрозділяються на місцеві, міжміські, міжреспубліканські та міжнародні.
...

Розділ II
РУХОМИЙ СКЛАД, АВТОМОБІЛЬНІ ШЛЯХИ, СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
Рухомий склад
12. Для здійснення перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти автотранспортні підприємства і організації повинні мати рухомий склад: вантажні автомобілі і автомобільні причепи різної вантажопідйомності (бортові, самоскиди, фургони, цистерни, автомобілі і автомобільні причепи з ізотермічними та іншими спеціалізованими кузовами), автомобілі підвищеної прохідності, автомобілі-тягачі з напівпричепами, автобуси різних типів і легкові автомобілі, включаючи таксомотори.
13. Порядок утримання рухомого складу і споруд автомобільного транспорту, а також порядок технічної експлуатації цього рухомого складу на лінії встановлюються правилами та інструкціями, що розробляються з участю заінтересованих міністерств і відомств і затверджуються Міністерством автомобільного транспорту УРСР.

Автомобільні шляхи і під'їзди
14. Автомобільні шляхи загального користування на території УРСР поділяються на шляхи загальнодержавного, республіканського і місцевого значення.
Автомобільні шляхи загальнодержавного та республіканського значення знаходяться у віданні Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР.
...

Розділ III
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
Планування перевезень вантажів
28. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в УРСР здійснюється за планами, що складаються на основі планів виробництва, капітального будівництва, закупок сільськогосподарських продуктів, матеріально-технічного постачання і товарообороту та обгрунтовуються необхідними розрахунками.
...
Організація перевезень вантажів
33. Підприємства і організації автомобільного транспорту загального користування УРСР приймають до перевезення:
а) вантажі на підставі затверджених у встановленому порядку планів;
б) поза планом - вантажі разового характеру при пред'явленні їх дрібними відправленнями, вантажі, що пред'являються населенням, а також вантажі за вказівкою Міністерства автомобільного транспорту УРСР.
Перевезення овочів, фруктів, молока та інших сільськогосподарських продуктів, які швидко псуються, для заготівельних організацій і організацій споживчої кооперації здійснюються за планом, а також по пред'явленню (без обмежень) за заявками, що подаються за 5 днів до перевезень.
Автотранспортні підприємства і організації міністерств, відомств і виконавчих комітетів Рад народних депутатів приймають вантажі до перевезення в порядку, встановленому відповідним міністерством, відомством або виконавчим комітетом Ради народних депутатів.
Вантажі, перевезення яких викликано стихійним лихом або аварією, приймаються до перевезення поза планом і поза чергою.
34. На підставі плану перевезень вантажів автотранспортні підприємства або організації укладають з вантажовідправниками або вантажоодержувачами річні договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
При укладанні договору на перевезення вантажів з вантажоодержувачем, а також при прийнятті від нього разового замовлення він користується правами, несе обов'язки і відповідальність, передбачені цим Статутом для вантажовідправника.
Річний договір може укладатися також автотранспортним підприємством або організацією з постачальницько-збутовою або іншою організацією, що не є вантажовідправником або вантажоодержувачем. В цьому випадку у відповідності з договором зазначені організації користуються правами і несуть обов'язки та відповідальність, передбачені цим Статутом для вантажовідправників і вантажоодержувачів.
Перелік випадків, коли річні договори на перевезення вантажів автотранспортом укладаються автотранспортними підприємствами або організаціями з вантажоодержувачами, з постачальницько-збутовими або іншими організаціями, що не є вантажовідправниками або вантажоодержувачами, встановлюється Правилами.
35. Річний договір укладається в строк не пізніше ніж через 45 днів після затвердження річних планів перевезень по виробничих об'єднаннях та управліннях автомобільного транспорту з розподілом по міністерствах і відомствах.
Автотранспортні підприємства і організації протягом 10 днів після одержання плану перевезень з розподілом по підприємствах і організаціях зобов'язані надіслати вантажовідправникам або вантажоодержувачам підписані у двох примірниках проекти договорів.
Вантажовідправник (вантажоодержувач) не пізніше ніж через 10 днів після одержання від автотранспортного підприємства або організації проекту договору підписує його і один примірник повертає автотранспортному підприємству або організації.
36. За річним договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом автотранспортне підприємство або організація зобов'язується в установлені строки приймати, а вантажовідправник - пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. В річному договорі встановлюються обсяги і умови перевезень, порядок розрахунків і визначаються раціональні маршрути і схеми вантажопотоків, а також взаємна майнова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.
У відповідності з річним договором автотранспортне підприємство або організація і вантажовідправник за 10 днів до початку кварталу визначають у межах квартального плану місячні плани та декадні планові завдання на перший місяць кварталу.
Декадні планові завдання на другий і третій місяці кварталу встановлюються у такому ж порядку за 10 днів до початку відповідного місяця.
Типовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом (на транспортно-експедиційне обслуговування) розробляється з участю заінтересованих міністерств і відомств і затверджується Міністерством автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді Міністрів УРСР.
Порядок і строки укладання річних договорів на перевезення вантажів автомобільним транспортом передбачаються Правилами.
При постійних господарських зв'язках автотранспортне підприємство або організація і вантажовідправник можуть продовжити на наступний рік дію річного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
37. Перевезення, виконання яких зв'язане з направленням рухомого складу для роботи поза місцем його постійного перебування за межі областей УРСР, здійснюються з дозволу Міністерства автомобільного транспорту УРСР.
Перевезення, зв'язані з направленням рухомого складу в межах областей для роботи поза місцем його постійного перебування, здійснюються з дозволу виробничих об'єднань або управлінь автомобільного транспорту.
Направлення рухомого складу в межах УРСР для роботи поза місцем його постійного перебування для перевезень сільськогосподарських продуктів та сировини в період збирання врожаю здійснюється з дозволу Ради Міністрів УРСР або в порядку, встановленому нею.
Додаткові витрати автотранспортних підприємств і організацій, зв'язані з направленням рухомого складу для роботи поза місцем його постійного перебування, оплачуються вантажовідправником (вантажоодержувачем) за встановленими тарифами і правилами їх застосування.
38. При централізованих перевезеннях автотранспортні (транспортно-експедиційні) підприємства та організації, поєднуючи перевезення і транспортно-експедиційне обслуговування, здійснюють за договором на перевезення вантажів вивіз (завіз) вантажів з промислових підприємств, баз, складів, станцій залізниць, портів (пристаней) і аеропортів.
Порядок організації централізованих перевезень вантажів, а також права і обов'язки автотранспортних підприємств і організацій, вантажовідправників і вантажоодержувачів при здійсненні цих перевезень встановлюються Правилами.
Порядок організації централізованого завозу (вивозу) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти, права і обов'язки автотранспортних підприємств і організацій, станцій залізниць, портів (пристаней) і аеропортів встановлюються Правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти в УРСР.
39. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані забезпечити перевезення вантажів, а вантажовідправники (вантажоодержувачі) - своєчасно пред'явити до перевезення вантажі у розмірах, передбачених договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом або прийнятим до виконання разовим замовленням.
В разі невиконання вантажовідправником або вантажоодержувачем вимог правил, норм охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни автотранспортному підприємству або організації надається право припиняти перевезення вантажів до усунення допущених порушень, повідомивши про це за п'ять днів вантажовідправника або вантажоодержувача, з яким укладено договір на перевезення вантажів.
40. На перевезення вантажів вантажовідправник подає в автотранспортне підприємство або організацію при наявності річного договору на перевезення вантажів відповідну заявку, а при відсутності річного договору - разове замовлення.
Форма заявки і порядок її подання встановлюються у Типовому річному договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Форма разового замовлення і порядок його подання і оформлення встановлюються Міністерством автомобільного транспорту УРСР.
41. Службові особи, винні в систематичному поданні завищених заявок на перевезення вантажів при складанні плану перевезень, у непред'явленні до перевезення вантажів, передбачених річним договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом, заявкою або прийнятим до виконання разовим замовленням, а також у порушенні строків вантаження і вивантаження вантажів, несуть відповідальність в установленому порядку.
42. Типи й кількість автомобілів, необхідних для виконання перевезень вантажів, визначаються автотранспортними підприємствами і організаціями в залежності від обсягу й характеру перевезень.
43. Вогненебезпечні, вибухові, отрутні, отруйні та їдкі речовини, а також інші небезпечні вантажі приймаються до перевезення автотранспортними підприємствами або організаціями в порядку і у випадках, передбачених Правилами.
44. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані забезпечувати своєчасну подачу рухомого складу по всіх пунктах вантаження і вивантаження у відповідності з договорами на перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також подавати вантажовідправникам рухомий склад під вантаження у справному стані, придатному для перевезення даного виду вантажу, який відповідає санітарним вимогам.
Подача рухомого складу, непридатного для перевезення передбаченого договором вантажу, дорівнюється неподачі транспортних засобів.
Автотранспортні підприємства і організації в разі неподачі з їх вини рухомого складу, передбаченого місячними планами перевезень вантажів, зобов'язані на вимогу вантажовідправників (вантажоодержувачів) виділяти рухомий склад для поповнення недовантаження протягом наступного місяця даного кварталу. Рухомий склад, не наданий в останньому місяці кварталу, повинен бути виділений в першому місяці наступного кварталу.
Порядок виділення рухомого складу для поповнення недовантаження встановлюється за погодженням між автотранспортним підприємством або організацією і вантажовідправником (вантажоодержувачем). При порушенні погодженого порядку автотранспортне підприємство або організація за неподачу рухомого складу, а вантажовідправник (вантажоодержувач) за непред'явлення вантажів до перевезення несуть відповідальність, встановлену за невиконання плану перевезень.
45. За договором перевезення вантажу автотранспортне підприємство або організація зобов'язуються доставити ввірений їм вантажовідправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
При перевезенні грунту у відвали, снігу й інших вантажів, по яких не ведеться складський облік (вантажі нетоварного характеру), автотранспортні підприємства і організації за умовами договору перевезення можуть бути звільнені від обов'язку здавати вантаж вантажоодержувачу.
46. Автотранспортні підприємства і організації приймають до перевезення окремі вантажі з оголошеною вантажовідправником цінністю.
Оголошена цінність не повинна перевищувати дійсної вартості вантажу. В разі розбіжностей між автотранспортним підприємством або організацією і вантажовідправником вартість вантажу визначається експертизою, про що складається акт.
Перелік вантажів, оголошення цінності яких є обов'язковим, а також вантажів, оголошення цінності яких не допускається, встановлюється Правилами.
47. Вантажовідправник повинен подати автотранспортному підприємству або організації на вантажі товарного характеру, що пред'являються до перевезення, товарно-транспортні накладні, а на вантажі нетоварного характеру, по яких не ведеться складський облік товарно-матеріальних цінностей, але організовано облік шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру, - акти заміру (зважування).
Товарно-транспортні накладні і акти заміру (зважування) є основними транспортними документами, які визначають взаємовідносини між вантажовідправниками, вантажоодержувачами та автотранспортними підприємствами і організаціями.
Товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника, оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі путьових листів та прикладених до них товарно-транспортних накладних або актів заміру (зважування).
Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть відповідальність за всі наслідки неправильності, неточності або неповноти відомостей, вказаних ними в товарно-транспортних документах. Автотранспортні підприємства і організації мають право перевіряти правильність цих відомостей.
Користування автотранспортом, робота якого оплачується за почасовим тарифом, оформляється в путьових листах та прикладених до них товарно-транспортних накладних при перевезенні вантажів товарного характеру або актах заміру (зважування) при перевезенні вантажів нетоварного характеру в порядку, встановленому Правилами. Вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними або актами заміру (зважування), автотранспортними підприємствами або організаціями до перевезення не приймаються.
Типова форма товарно-транспортної накладної, акта заміру (зважування) і путьових листів, а також порядок виготовлення, обліку, заповнення та обробки цих документів затверджуються в порядку, встановленому Радою Міністрів Союзу РСР.
Форми додаткових документів, необхідних для здійснення міжміських перевезень вантажів та централізованого вивезення їх з станцій залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів автотранспортними підприємствами і організаціями загального користування, на які покладено організацію цих перевезень, і порядок заповнення вказаних документів встановлюються Правилами.
48. Перевезення однорідних вантажів від одного вантажовідправника на адресу одного вантажоодержувача на одну і ту ж відстань, при умові забезпечення збереження вантажу, можуть оформлятися однією товарно-транспортною накладною або одним актом заміру (зважування) сумарно на всю виконану автомобілем роботу протягом зміни в порядку, що встановлюється Правилами.
49. Перевезення вантажу провадиться автотранспортним підприємством або організацією, як правило, без супроводження його експедитором вантажовідправника (вантажоодержувача).
Перелік вантажів, що перевозяться в супроводі експедитора вантажовідправника (вантажоодержувача), і порядок перевезення цих вантажів встановлюються Правилами.
50. При прийманні вантажу до перевезення шофер-експедитор автотранспортного підприємства або організації пред'являє вантажовідправнику службове посвідчення і путьовий лист, завірений печаткою автотранспортного підприємства або організації.
51. Приймання вантажів до перевезення від вантажовідправника засвідчується підписом водія-експедитора в усіх примірниках товарно-транспортного документа.
52. Вантажовідправник зобов'язаний до прибуття автомобіля під вантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити, підгрупувати по вантажоодержувачах, заготовити товарно-транспортні документи, перепустки на право проїзду до місця навантаження та на право вивозу вантажу), з тим, щоб забезпечити раціональне використання рухомого складу і цілість вантажу на шляху слідування.
При пред'явленні вантажів у тарі або упаковці і штучних вантажів дрібними відправками вантажовідправник зобов'язаний завчасно замаркірувати кожне вантажне місце відповідно до Правил.
Вантажі, які потребують тари для запобігання втраті, недостачі, псуванню і пошкодженню їх при перевезенні, повинні пред'являтися до перевезення у справній тарі, яка відповідає державним стандартам або технічним умовам, а в окремих випадках - в іншій справній тарі, що забезпечує їх повне збереження.
Сільськогосподарські продукти, що відправляються колгоспами і заготівельними організаціями споживчої кооперації, можуть прийматися до перевезення у нестандартній тарі, яка забезпечує цілість вантажу при перевезенні.
Вантаж, який був пред'явлений вантажовідправником у стані, що не відповідає правилам перевезення, і не був приведений ним у належний стан в строк, який забезпечує своєчасне відправлення, вважається непред'явленим.
53. Час прибуття автомобіля під вантаження обчислюється з моменту пред'явлення шофером путьового листа в пункті вантаження, а час прибуття автомобіля під розвантаження - з моменту пред'явлення шофером товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження.
При наявності в пунктах вантаження і розвантаження (крім станцій залізниць, портів, пристаней і аеропортів) в'їзних воріт або контрольно-пропускних пунктів час прибуття автомобіля під вантаження або розвантаження обчислюється з моменту пред'явлення шофером путьового листа або товарно-транспортної накладної вантажовідправнику або вантажоодержувачу біля в'їзних воріт або на контрольно-пропускному пункті.
Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після вручення шоферу відповідно оформлених товарно-транспортних документів на навантажений або вивантажений вантаж.
Час пробігу автомобіля від воріт або контрольно-пропускного пункту до місця вантаження або розвантаження і назад виключається при обчисленні часу перебування автомобіля під вантаженням або розвантаженням.
В разі прибуття автомобіля під вантаження раніше погодженого часу автомобіль вважається прибулим під вантаження в погоджений час, якщо вантажовідправник не прийме його під вантаження в момент фактичного прибуття.
Вантажовідправники, вантажоодержувачі, станції залізниць, порти (пристані) і аеропорти, які одержують і відправляють вантажі або виконують вантажно-розвантажувальні роботи, зобов'язані в усіх випадках, в тому числі і при виконанні автотранспортними (транспортно-експедиційними) організаціями експедиційних операцій, відмічати в товарно-транспортних накладних час прибуття та вибуття автомобілів з пунктів вантаження і розвантаження їх.
Порядок оформлення відміток про час прибуття і вибуття автомобілів з пунктів вантаження і розвантаження при перевезенні вантажів встановлюється Правилами, а при здійсненні централізованого завозу (вивозу) на станції залізниць, в порти (на пристані) і в аеропорти - Правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти в УРСР.
54. Вантажовідправники і вантажоодержувачі, станції залізниць, порти (пристані) і аеропорти зобов'язані здійснювати навантаження і розвантаження автомобілів і автомобільних причепів у встановлені строки.
Строки навантаження вантажів на автомобілі і розвантаження вантажів з автомобілів, а також строки виконання додаткових операцій, зв'язаних з вантаженням і розвантаженням вантажів, встановлюються Правилами застосування тарифів, передбаченими статтею 101 цього Статуту, а при здійсненні вантаження або розвантаження вантажів станціями залізниць, портами (пристанями) та аеропортами - Правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом на станції залізниць, у порти (на пристані) та аеропорти в УРСР.
Вантажовідправники і вантажоодержувачі, станції залізниць, порти (пристані) і аеропорти повинні максимально скорочувати час вантаження і розвантаження автомобілів.
55. При централізованих перевезеннях вантажів вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані забезпечити приймання і відпуск вантажів щодня безперебійно не менш як у дві зміни, в тому числі у вихідні та святкові дні. При централізованому вивезенні вантажів з станцій залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів вантажоодержувачі зобов'язані прийняти вантаж, що надійшов на їх адресу, від автотранспортного підприємства або організації в строки, встановлені транспортними статутами (кодексами) відповідних видів транспорту або виданими на підставі їх правилами.
Автотранспортні підприємства і організації, які здійснюють технологічні перевезення вантажів, повинні забезпечувати безперебійну роботу підприємств і організацій, які вони обслуговують, відповідно до плану і річного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Шофери автомобілів, зайняті на технологічних перевезеннях, повинні бути проінструктовані і пройти навчання відповідно до правил та інструкцій, що діють на обслуговуваних підприємствах (в організаціях).
56. Необхідні для вантаження і перевезення пристрої і допоміжні матеріали (козли, стойки, прокладки, потоки, підкладки, дріт, щитові захисні засоби і т. п.) повинні надаватися і встановлюватися вантажовідправником і зніматися вантажоодержувачем.
Брезент і вірьовки для укриття і зав'язування вантажів надаються автотранспортним підприємством або організацією з оплатою за тарифами.
Всі пристосування, що належать вантажовідправнику, видаються автотранспортним підприємством або організацією вантажовідправнику (вантажоодержувачу) разом з вантажем або повертаються ними вантажовідправнику відповідно до його вказівки в товарно-транспортній накладній і за його рахунок.
57. Вантаження вантажів на автомобіль, закріплення, укриття і зав'язування вантажів здійснюються вантажовідправником, а вивантаження вантажу з автомобіля, зняття кріплень і покриттів - вантажоодержувачем.
Шофер зобов'язаний перевірити відповідність кріплення і укладки вантажу на рухомому складі вимогам безпеки руху і забезпечення збереження рухомого складу, а також повідомити вантажовідправника про помічені несправності у кріпленні і укладці вантажу, що загрожують його збереженню. Вантажовідправник на вимогу шофера зобов'язаний усунути виявлені неправильності в укладці і кріпленні вантажу.
58. Автотранспортне підприємство або організація можуть за погодженням з вантажовідправником або вантажоодержувачем прийняти на себе вантаження і розвантаження вантажів:
а) тарних, штучних, у бочках, рулонах тощо, які доставляються на підприємства торгівлі і громадського харчування та в інші організації з невеликим товарооборотом;
б) інших вантажів, при наявності у автотранспортного підприємства або організації засобів механізації вантажно-розвантажувальних робіт. У цьому випадку в річному договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинні передбачатися умови, що забезпечать максимальне використання вантажно-розвантажувальних механізмів, обов'язок вантажовідправника здійснювати завчасну підготовку вантажу (укладку на піддони, в контейнери та ін.) і надавати місце для стоянки і дрібного ремонту механізмів, а також приміщення для робітників.
59. На станціях залізниць, в портах (на пристанях) і аеропортах вантаження вантажів на автомобіль і вивантаження їх з автомобіля провадяться силами і засобами станції залізниці, порту (пристані) і аеропорту, за винятком небезпечних і наливних вантажів на станціях залізниць і небезпечних вантажів у портах (на пристанях) і в аеропортах, вантаження і вивантаження яких здійснюється вантажовідправником або вантажоодержувачем.
На вантажній автостанції вантаження вантажів на автомобіль і вивантаження їх з автомобіля провадяться силами і засобами автостанції.
60. При перевезеннях вантажів у масових кількостях вантажовідправники і вантажоодержувачі, а також автотранспортні підприємства і організації повинні передбачати в річних договорах на перевезення вантажів автомобільним транспортом виконання вантажно-розвантажувальних робіт механізованим способом, впровадження прогресивних методів виконання цих робіт. У пунктах з невеликим вантажооборотом вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися з використанням різних засобів найпростішої механізації.
61. Вантажовідправник і автотранспортне підприємство або організація при перевезенні вантажів зобов'язані в межах обсягів вантажів, вказаних у замовленні вантажовідправником (вантажоодержувачем), провадити завантаження рухомого складу до повного використання його місткості, але не вище його вантажопідйомності.
При масових перевезеннях легковагових вантажів (у тому числі сільськогосподарських) автотранспортне підприємство або організація зобов'язані нарощувати борти або вживати інших заходів, що забезпечують підвищення використання вантажопідйомності рухомого складу.
62. При здачі вантажовідправником і прийманні автотранспортним підприємством або організацією вантажів, що перевозяться навалом, насипом, наливом і в контейнерах, повинна бути визначена і вказана в товарно-транспортній накладній їх вага.
Тарні і штучні вантажі приймаються до перевезення з зазначенням у товарно-транспортній накладній ваги вантажу і кількості вантажних місць. Вага тарних і штучних вантажів визначається вантажовідправником до пред'явлення їх до перевезення і зазначається на вантажних місцях.
Загальна вага вантажів визначається зважуванням на вагах або підрахунком ваги на вантажних місцях за трафаретом або за стандартом. Для окремих вантажів вага може визначатися розрахунковим шляхом, по обміру, по об'ємній вазі або умовно.
При централізованому вивезенні вантажів із станцій залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів відповідні транспортні організації зобов'язані здавати вантажі автотранспортним підприємствам і організаціям з перевіркою ваги або кількості місць, а також стану вантажу. При цьому тарні і штучні вантажі видаються з перевіркою ваги і стану вантажу тільки в пошкоджених місцях.
63. Визначення ваги вантажу провадиться спільно вантажовідправником і автотранспортним підприємством або організацією технічними засобами вантажовідправника, а при прийманні вантажу безпосередньо на автостанціях - технічними засобами автостанцій.
При перевезенні вантажів у критих автомобілях і причепах, окремих секціях автомобілів, контейнерах і цистернах, опломбованих вантажовідправником, визначення ваги вантажу провадиться вантажовідправником.
Запис у товарно-транспортній накладній про вагу вантажу з обов'язковим зазначенням способу його визначення провадиться вантажовідправником.
Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть встановлену законом відповідальність за достовірність даних про вагу (масу) вантажу, що перевозиться, і про кількість вантажних місць, вказаних ними в товарно-транспортних документах.
64. Завантажені криті автомобілі (в тому числі ізотермічні та рефрижератори) і причепи, окремі секції автомобілів, контейнери і цистерни, що призначаються одному вантажоодержувачу, повинні бути вантажовідправником опломбовані, а дрібноштучні товари, що знаходяться в ящиках, коробках та в іншій тарі, опломбовані чи обандеролені.
Порядок пломбування автомобілів, причепів, окремих секцій автомобілів, цистерн і контейнерів встановлюється Правилами.
65. Здача вантажів вантажоодержувачу в пункті призначення за вагою і кількістю місць провадиться в тому ж порядку, в якому вантажі були прийняті від вантажовідправника.
Вантажі, що прибули у справних автомобілях, причепах, окремих секціях автомобіля, контейнерах і цистернах з непошкодженими пломбами вантажовідправника, видаються вантажоодержувачу без перевірки ваги, стану вантажу і кількості вантажних місць.
66. У пункті призначення автотранспортне підприємство або організація при здачі вантажу зобов'язані перевірити вагу, кількість місць і стан вантажу у випадках:
а) прибуття вантажу в несправному кузові рухомого складу або в справному кузові але з пошкодженими пломбами, або з пломбами попутної вантажної автостанції;
б) прибуття вантажу, що швидко псується, з порушенням строків доставки цього вантажу або встановленого Правилами температурного режиму при перевезенні;
в) прибуття вантажу, навантаженого автотранспортним підприємством або організацією з складу вантажної автостанції;
г) видачі вантажу з складу вантажної автостанції.
В усіх випадках тарні і штучні вантажі видаються автотранспортним підприємством або організацією з перевіркою ваги і стану вантажу тільки у пошкоджених місцях. При виявленні пошкодження тари, а також інших обставин, що можуть впливати на стан вантажу, автотранспортне підприємство або організація зобов'язані провести перевірку вантажу в пошкоджених місцях по товарно-транспортних накладних з розкриттям пошкоджених місць.
При відсутності автомобільних вагів у вантажоодержувача вантажі, що перевозяться навалом або насипом, прибулі без ознак недостачі, видаються без перевірки ваги.
Вага вантажу вважається правильною, якщо різниця у вазі вантажу, визначеній в пункті відправлення, в порівнянні з вагою, що виявилася в пункті призначення, не перевищує норм, встановлених Державним комітетом СРСР по стандартах, і норм природного убутку ваги даного вантажу, затверджених у встановленому порядку.
67. Вантажоодержувач і автотранспортне підприємство або організація (у випадках, коли вони здійснюють розвантаження) зобов'язані повністю вивантажити з автомобіля вантаж, що прибув на адресу вантажоодержувача.
Після вивантаження вантажу автомобілі і контейнери повинні бути очищені вантажоодержувачем від залишків цього вантажу, а після перевезення тварин, птахів, сирих тваринних продуктів і вантажів, які швидко псуються, вантажоодержувач зобов'язаний промити рухомий склад і при необхідності провести його дезинфекцію.
У випадках, передбачених Правилами, промивка та дезинфекція автомобілів і контейнерів виконується вантажовідправником.
Автотранспортне підприємство або організація може за домовленістю з вантажовідправником або вантажоодержувачем - замовником автотранспорту брати на себе виконання робіт по очищенню та промивці автомобілів і контейнерів за плату згідно з тарифами, що затверджуються у встановленому порядку.
68. Якщо при перевірці ваги, кількості вантажних місць або стану вантажу в пункті призначення будуть виявлені недостача, псування або пошкодження вантажу або якщо ці обставини встановлені актом, складеним в дорозі, автотранспортне підприємство або організація зобов'язані визначити розмір фактичної недостачі, псування або пошкодження вантажу.
При необхідності проведення експертизи автотранспортне підприємство або організація за своєю ініціативою або за вимогою вантажоодержувача запрошує відповідних спеціалістів.
69. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані здійснювати доставку вантажів у міжміському сполученні в установлені строки.
Строки доставки вантажів при міжміських перевезеннях і порядок їх обчислення встановлюються Правилами.
70. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані перевозити вантажі по найкоротшому маршруту, відкритому для руху автомобільного транспорту, а в регулярному міжміському сполученні по найкоротшому маршруту, відкритому для регулярних перевезень вантажів у міжміському сполученні, за винятком випадків, коли за шляховими умовами більш раціональним є перевезення з збільшенням пробігу.
Перевезення вантажів з збільшенням пробігу на маршрутах регулярних перевезень у міжміському сполученні допускаються з дозволу Міністерства автомобільного транспорту УРСР, а по решті автомобільних шляхів - з дозволу відповідного виробничого об'єднання або управління автомобільного транспорту.
Автотранспортне підприємство або організація зобов'язані при прийманні замовлення довести до відома вантажовідправника про збільшення відстані перевезення. В цьому випадку провізна плата стягується за фактичну відстань перевезення.
Автотранспортні підприємства і організації несуть встановлену законом відповідальність за правильність вказаних ними в товарно-транспортних документах відстані перевезень і тарифного класу вантажу.
71. Автотранспортні підприємства і організації при перевезенні вантажів у міжміському сполученні зобов'язані доставляти їх на склад (квартиру) вантажоодержувача. Порядок доставки вантажів на склад (квартиру) вантажоодержувача і оплати за доставку вантажів встановлюється Правилами.
Зберігання вантажів на складах автотранспортних підприємств і організацій, якщо це передбачено Правилами, провадиться безплатно протягом однієї доби з моменту оповіщення вантажоодержувача про прибуття вантажу. Граничні строки зберігання вантажів на складах автотранспортних підприємств і організацій - 30 діб.
За зберігання вантажу більше однієї доби автотранспортне підприємство або організація стягує з вантажоодержувача (вантажовідправника) плату, встановлену тарифами. Після закінчення граничного строку зберігання не затребувані вантажоодержувачем вантажі підлягають реалізацій в порядку, встановленому Правилами.
72. Автотранспортне підприємство або організація видає вантаж у пункті призначення вантажоодержувачу, вказаному в товарно-транспортній накладній.
Одержання вантажу засвідчується підписом і печаткою (штампом) вантажоодержувача в трьох примірниках товарно-транспортної накладної, два з яких залишаються у шофера-експедитора, а один вручається вантажоодержувачу.
При місцевих перевезеннях в разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж з причин, не залежних від автотранспортного підприємства або організації, вантаж переадресовується вантажовідправником в порядку, встановленому Правилами, іншому вантажоодержувачу або повертається вантажовідправнику. У цих випадках вартість перевезення вантажу в обидва кінці, а також штраф за простій автомобіля сплачуються вантажовідправником.
При міжміських перевезеннях, а також при централізованому вивозі вантажів з станцій залізниць, з портів (пристаней), аеропортів і вантажних автостанцій вантажоодержувач зобов'язаний прийняти від автотранспортного підприємства або організації доставлений йому вантаж.
У разі прибуття вантажу, поставка якого не передбачена планом (договором, замовленням, нарядом), вантажоодержувач приймає такий вантаж на відповідальне зберігання, про що зазначає в товарно-транспортній накладній.
Вантажоодержувач може відмовитися від прийняття вантажу лише в тому випадку, коли якість вантажу внаслідок псування або пошкодження, за які автотранспортне підприємство або організація несе відповідальність, змінилася настільки, що виключається можливість повного або часткового використання його за прямим призначенням.
Вантажоодержувач зобов'язаний зробити запис у товарно-транспортній накладній про відмовлення прийняти вантаж і завірити цей запис підписом та печаткою (штампом).
73. При неможливості здати вантаж вантажоодержувачу при міжміських перевезеннях з причин, не залежних від автотранспортного підприємства або організації, вантажовідправник зобов'язаний дати автотранспортному підприємству або організації вказівку про новий пункт призначення вантажу в порядку, встановленому Правилами.
При неодержанні вказаного розпорядження, а також при неможливості доставити вантаж до місця нового призначення автотранспортне підприємство або організація, після попереднього повідомлення, повертає вантаж вантажовідправнику. Вантажі, що швидко псуються, в цих випадках можуть бути здані для реалізації іншій організації.
Витрати, зв'язані з переадресуванням, поверненням або реалізацією вантажу (прогін, простій рухомого складу, зберігання вантажу і т. п.), оплачуються вантажовідправником.
74. Сума, одержана автотранспортним підприємством або організацією за переданий іншій організації вантаж, за вирахуванням сум, що належать автотранспортному підприємству або організації, перераховується:
а) вантажоодержувачу, вказаному в товарно-транспортній накладній, - в разі сплати ним вартості вантажу;
б) вантажовідправнику - в усіх інших випадках.
При неможливості перерахувати вказану суму вантажоодержувачу або вантажовідправнику ця сума після закінчення строку, встановленого для пред'явлення претензій за недоставлені за призначенням вантажі, надходить в доход республіканського бюджету.
В разі наступного відшкодування вантажовідправнику або вантажоодержувачу в претензійному або позовному порядку суми вартості переданого іншій організації вантажу, яка вже перерахована в доход республіканського бюджету, автотранспортне підприємство або організація сплачує цю суму за рахунок чергових перерахувань до республіканського бюджету.
...
Розділ VI
ТАРИФИ І РОЗРАХУНКИ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

101. Розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти автомобільним транспортом, за користування автомобілями, наданими напрокат, а також за виконання автотранспортними підприємствами і організаціями операцій та послуг, зв'язаних з цими перевезеннями, провадяться у відповідності з тарифами, що затверджуються в порядку, встановленому Радою Міністрів УРСР.
Правила застосування тарифів затверджуються Міністерством автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Міністерством фінансів УРСР і Державним комітетом УРСР по цінах.
102. Розрахунки з автотранспортними підприємствами і організаціями за виконані ними роботи по перевезенню вантажів, експедируванню, навантажувально-розвантажувальні та інші операції і послуги, зв'язані з перевезенням вантажів, провадяться вантажовідправниками або вантажоодержувачами - замовниками автотранспорту відповідно до Правил.
103. В установлених випадках суми, сплачені автотранспортним підприємствам і організаціям за вказані у статті 102 роботи, операції та послуги, або включаються вантажовідправниками в рахунки за відпущену продукцію, або удержуються вантажоодержувачами при оплаті рахунків вантажовідправників за одержану продукцію.
104. Належні автотранспортним підприємствам і організаціям платежі за перевезення вантажів, а також за вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні операції та інші послуги вносяться при прийнятті замовлення на перевезення чеками Держбанку СРСР, платіжними дорученнями, а в окремих випадках - готівкою згідно з правилами Держбанку СРСР.
У річних договорах на перевезення вантажів автомобільним транспортом за погодженням сторін можуть передбачатися розрахунки плановими платежами, платіжними та зведеними вимогами.
До внесення провізної плати автотранспортні підприємства й організації вантажі до перевезення не приймають.
Автотранспортні підприємства або організації з дозволу вищестоящих щодо них органів можуть прийняти вантаж до перевезення, як виняток, до внесення провізної плати. У цьому випадку з вантажовідправника або вантажоодержувача - замовника автотранспорту додатково до провізної плати стягується 0,5 процента суми платежів за кожний день прострочки внесення провізної плати.
Якщо автотранспортне підприємство (організація) не приступило протягом трьох днів до виконання замовлення, одержана при його оформленні провізна плата повинна бути повернута вантажовідправнику (вантажоодержувачу) в строки, встановлені Правилами.
У разі несвоєчасного повернення провізної плати за неперевезення вантажу автотранспортне підприємство або організація сплачує вантажовідправнику (вантажоодержувачу) штраф у розмірі 0,5 процента суми платежів за кожний день прострочки.
Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться замовником автотранспорту на підставі рахунку автотранспортного підприємства або організації.
Підставою для виписки рахунку за виконані перевезення є товарно-транспортні накладні або акти заміру (зважування) вантажу, а за користування автомобілями, робота яких оплачується за почасовим тарифом, - дані путьових листів, завірених вантажовідправником (вантажоодержувачем).
105. Розрахунки автотранспортних підприємств і організацій з підприємствами, організаціями і установами за надані їм автобуси і легкові автомобілі провадяться в порядку, встановленому Держбанком СРСР.
...
Розділ VIII
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

125. Підприємства і організації автомобільного транспорту загального користування виконують для підприємств, організацій, установ і населення зв'язані з перевезеннями операції і послуги (транспортно-експедиційні операції і послуги).
Виконавчі комітети Рад народних депутатів зобов'язані виділяти автотранспортним підприємствам і організаціям, що здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування населення, необхідні для їх діяльності виробничі та складські приміщення.
126. Перелік транспортно-експедиційних операцій і послуг, що здійснюються підприємствами і організаціями автотранспорту загального користування, а також порядок здійснення цих операцій і послуг встановлюються правилами, передбаченими в пунктах "а" і "д" статті 6 цього Статуту.

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ВАНТАЖОВІДПРАВНИКІВ, ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧІВ І ПАСАЖИРІВ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ АВТОМОБІЛЯМИ НА УМОВАХ ПРОКАТУ АКТИ, ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
Загальні положення
127. Автотранспортні підприємства і організації, вантажовідправники, вантажоодержувачі і пасажири, а також громадяни, які користуються автомобілями на умовах прокату, несуть матеріальну відповідальність за порушення зобов'язань, що випливають з перевезень вантажів, пасажирів і багажу та прокату автомобілів, на підставі цього Статуту.
Будь-які угоди автотранспортних підприємств і організацій з вантажовідправниками, вантажоодержувачами і пасажирами, а також з громадянами, які користуються автомобілями на умовах прокату, що мають на меті змінити відповідальність або звільнити від відповідальності, покладеної на автотранспортні підприємства та організації, вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів, а також на громадян, які користуються автомобілями на умовах прокату, вважаються недійсними і будь-які відмітки про це в путьових листах, товарно-транспортних та інших документах, не передбачені цим Статутом або Правилами, не мають сили.
Відповідальність за невиконання плану перевезень і прийнятого до виконання разового замовлення, за прострочку в доставці і за незбереження вантажів і багажу, що перевозяться
128. За невиконання плану перевезень і прийнятого до виконання разового замовлення автотранспортні підприємства і організації, вантажовідправники і вантажоодержувачі несуть взаємну матеріальну відповідальність.
Автотранспортне підприємство або організація за невивезення вантажу в кількості, передбаченій місячним планом перевезення або прийнятій до виконання разовим замовленням, сплачує вантажовідправнику (вантажоодержувачу) штраф у розмірі 20 процентів вартості перевезення невивезеного вантажу.
Вантажовідправник (вантажоодержувач) за непред'явлення до перевезення вантажу в кількості, передбаченій місячним планом перевезення або прийнятій до виконання разовим замовленням, сплачує автотранспортному підприємству або організації штраф у розмірі 20 процентів вартості перевозки непред'явленого вантажу.
Вартість перевозки непред'явленого або неперевезеного вантажу визначається виходячи з тарифів і середньої відстані перевезення.
Виконання плану перевезень враховується в обліковій картці, яка підписується автотранспортним підприємством або організацією і вантажовідправником (вантажоодержувачем).
Форма і правила складання облікової картки затверджуються Міністерством автомобільного транспорту УРСР.
Після закінчення місяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, автотранспортне підприємство або організація повідомляє вантажовідправнику (вантажоодержувачу) розрахунок по належних автотранспортному підприємству або організації і вантажовідправнику (вантажоодержувачу) сумах штрафу за невиконання плану перевезень.
Сума штрафу, належна автотранспортному підприємству або організації і вантажовідправнику (вантажоодержувачу), підлягає сплаті в п'ятиденний строк.
128-1. За неподачу автотранспортним підприємством або організацією контейнерів для виконання місячного плану перевезень або прийнятого разового замовлення, за невикористання вантажовідправником поданих контейнерів або за відмовлення від передбачених місячним планом або разовим замовленням контейнерів винна сторона сплачує штраф у розмірі:
30 карбованців за контейнер масою брутто 30 тонн,
20 карбованців за контейнер масою брутто 20 тонн,
10 карбованців за контейнер масою брутто 10 тонн,
5 карбованців за контейнер масою брутто 5 тонн,
3 карбованці за контейнер масою брутто 3 тонни,
1 карбованець 50 копійок за контейнер масою брутто менше 3 тонн.
129. При централізованому завозі (вивозі) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти автотранспортні підприємства і організації, залізниці, порти (пристані) і аеропорти несуть взаємну матеріальну відповідальність за невиконання погоджених між ними добових обсягів перевезень в порядку і в розмірах, передбачених правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом па станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти в УРСР.
130. За несвоєчасну подачу автомобілів, робота яких оплачується за загальними тарифами, в пункт навантаження по першій їздці проти погодженого годинного графіка автотранспортне підприємство або організація, крім санкцій за невиконання плану перевезень, сплачує вантажовідправнику або вантажоодержувачу - замовникові автотранспорту штраф у розмірі 8 копійок за кожну хвилину запізнення, але не більше 5 карбованців за кожний випадок несвоєчасної подачі автомобілів.
131. При ненаданні автотранспортним підприємством або організацією автомобілів, робота яких оплачується за почасовим тарифом, в кількості, передбаченій у місячному плані або в прийнятому до виконання разовому замовленні, або при несвоєчасній подачі цих автомобілів, автотранспортне підприємство або організація сплачує вантажовідправнику (вантажоодержувачу) штраф у розмірі 10 процентів вартості користування автомобілями, виходячи з часу користування або строку подачі, вказаних у місячному плані або замовленні.
При відмовленні вантажовідправника (вантажоодержувача) повністю або частково використати автомобілі, робота яких оплачується за почасовим тарифом, в кількості, вказаній у місячному плані або в прийнятому до виконання разовому замовленні, вантажовідправник (вантажоодержувач) сплачує автотранспортному підприємству або організації штраф у розмірі 10 процентів вартості користування автомобілями, виходячи з часу користування, вказаного у місячному плані або замовленні.
132. Автотранспортне підприємство або організація і вантажовідправник звільняються від сплати штрафу за невиконання плану перевезень або прийнятого до виконання разового замовлення, якщо воно сталося внаслідок:
а) явищ стихійного характеру (заметів, поводі, пожежі та ін.);
б) аварії на підприємстві, внаслідок якої роботу підприємства було припинено на строк не менше трьох діб;
в) тимчасового припинення або обмеження перевезення вантажів по автомобільних шляхах в порядку, встановленому статтею 18 цього Статуту.
133. Автотранспортні підприємства або організації несуть відповідальність за збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення і до видачі вантажоодержувачу або до передачі згідно з Правилами іншим підприємствам, організаціям, установам, якщо не доведуть, що втрата, недостача, псування або пошкодження вантажу сталися через обставини, яким вони не могли запобігти і усунення яких від них не залежало, зокрема внаслідок:
а) вини вантажовідправника (вантажоодержувача);
б) особливих природних властивостей вантажу, який перевозиться;
в) дефектів тари або упаковки, які не могли бути виявлені по зовнішньому вигляду при прийманні вантажу до перевезення, або застосування тари, що не відповідає властивостям вантажу або встановленим стандартам, при відсутності слідів пошкодження тари у дорозі;
г) здачі вантажу до перевезення без вказівки в товарно-транспортних документах на його особливі властивості, що вимагають особливих умов або застережних заходів для збереження вантажу при перевезенні або зберіганні;
д) здачі до перевезення вантажу, вологість або температура якого перевищують встановлені норми.
134. Автотранспортне підприємство або організація звільняються від відповідальності за втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу в разі, коли:
а) вантаж прибув у справному автомобілі (контейнері) за справними пломбами вантажовідправника, а штучний вантаж - з справними захисною маркіровкою, бандеролями, пломбами вантажовідправника або виготовлювача;
б) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок природних причин, зв'язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі;
в) вантаж перевозився у супроводі експедитора вантажовідправника (вантажоодержувача);
г) недостача вантажу не перевищує норм природних втрат.
В зазначених випадках автотранспортне підприємство або організація несе відповідальність за незбереження вантажу, якщо пред'явник претензії доведе, що втрата, недостача, псування або пошкодження вантажу сталися з вини автотранспортного підприємства або організації.
135. Якщо масові однорідні вантажі, що перевозяться навалом, насипом або наливом по різних товарно-транспортних накладних від одного вантажовідправника на адресу одного вантажоодержувача, в процесі перевезення знеособлюються (при перевалці з одного виду транспорту на інший і т. п.), то природні втрати обчислюються виходячи з загальної ваги всього знеособленого в дорозі вантажу.
Недостача або лишок вантажу, що перевозиться навалом, насипом або наливом з перевалкою або перевантаженням у дорозі, відвантаженого одним вантажовідправником на адресу одного вантажоодержувача і прибулого в справному рухомому складі без ознак недостачі в дорозі, визначаються по наслідках перевірки всієї партії одночасно виданого вантажу.
136. Автотранспортні підприємства або організації відшкодовують збитки, заподіяні при перевезенні вантажів, у таких розмірах:
а) за втрату або недостачу вантажу - в розмірі дійсної вартості втраченого або невистачаючого вантажу;
б) за пошкодження або псування вантажу - в розмірі тієї суми, на яку знизилася його вартість;
в) за втрату вантажу, зданого до перевезення з оголошеною цінністю, - в розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона нижча його справжньої вартості.
Автотранспортні підприємства і організації поряд з відшкодуванням встановленого збитку, зв'язаного з втратою, недостачею, псуванням або пошкодженням вантажу, що перевозиться, повертають провізну плату, стягнену за перевезення втраченого, невистачаючого, зіпсованого або пошкодженого вантажу, якщо ця плата не входить в ціну вантажу.
В разі використання автотранспортним підприємством або організацією для своїх потреб будь-яких вантажів, прийнятих до перевезення, особи, винні в цьому, притягаються в установленому порядку до відповідальності, а автотранспортне підприємство або організація відшкодовують вартість вантажу в подвійному розмірі.
137. Вартість вантажу визначається виходячи з загальної суми рахунку вантажовідправника.
Автотранспортне підприємство або організація відшкодовують вантажовідправнику (вантажоодержувачу) по претензіях вартість втрачених, невистачаючих, зіпсованих або пошкоджених вантажів на підставі рахунку вантажовідправника, а в тих випадках, коли розрахунки за вантаж через банк не провадяться, - на підставі іншого документа, який замінює рахунок. Якщо по втраченому, невистачаючому, зіпсованому або пошкодженому вантажу вантажовідправник (вантажоодержувач) зобов'язаний сплатити податок з обороту, а рахунок вантажовідправника виписано по цінах без податку, до суми рахунку заявником претензії додається відповідна сума податку з обороту, підтверджена довідкою фінансового органу.
При внутрісистемних перевезеннях вантажів, розрахунки по яких між вантажовідправником і вантажоодержувачем провадяться за цінами без податку з обороту, а після реалізації яких в бюджет сплачується податок з обороту, вантажоодержувачі можуть подавати автотранспортному підприємству або організації замість довідки фінансового органу виписку з прейскуранта оптових цін промисловості з податком з обороту.
Вартість вантажів, що належать громадянам, визначається по державних роздрібних цінах, які діють в тому місці і в той час, де і коли вантаж належав до видачі.
138. За прострочку в доставці вантажу при міжміських перевезеннях автотранспортні підприємства або організації сплачують вантажоодержувачам штраф у розмірі 12 процентів провізної плати за кожну добу прострочки, якщо не доведуть, що прострочка сталася не з їх вини.
Загальна сума штрафу за прострочку в доставці не може перевищувати 60 процентів провізної плати.
Сплата штрафу за прострочку в доставці вантажу не звільняє автотранспортні підприємства або організації від відповідальності за викликані цією прострочкою втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу.
139. Автотранспортні підприємства або організації несуть матеріальну відповідальність за втрату, недостачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення багажу, а також за прострочку в доставці його, якщо не доведуть, що втрата, недостача, псування або пошкодження, а також прострочка сталися не з їх вини.
За втрату і недостачу багажу автотранспортне підприємство або організація несе відповідальність у таких розмірах:
а) багажу, прийнятого до перевезення з оголошеною цінністю, - в розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона нижче його справжньої вартості;
б) багажу, прийнятого до перевезення без оголошення цінності, - в розмірі вартості втраченого або невистачаючого багажу.
В разі, коли вартість багажу встановити неможливо, автотранспортне підприємство або організація несе відповідальність у розмірі, передбаченому тарифами.
За псування і пошкодження багажу автотранспортне підприємство або організація сплачує суму, на яку знизилася вартість багажу.
За прострочку в доставці багажу автотранспортне підприємство або організація сплачує штраф у розмірі 10 процентів, провізної плати за кожну добу, вважаючи неповну добу за повну, але не вище 50 процентів провізної плати.
Прострочка в доставці багажу обчислюється з 24 годин дня, в який повинен прибути багаж.
Сплата штрафу за прострочку в доставці багажу провадиться автотранспортним підприємством або організацією при видачі багажу на підставі акта, складеного на вимогу пасажира.
Забезпечення цілості і збереження ручної кладі, яку пасажир перевозить з собою, лежить на обов'язку пасажира.
140. Вантажовідправник і вантажоодержувач мають право вважати вантаж втраченим і вимагати відшкодування за його втрату, якщо цей вантаж не було видано вантажоодержувачу на його вимогу: при міському і приміському перевезенні - протягом 10 днів з дня прийняття вантажу, при міжміському перевезенні - протягом 30 днів після закінчення строку доставки, а при перевезенні у прямому змішаному сполученні - після закінчення чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення.
Пасажир має право вважати багаж втраченим і вимагати відшкодування вартості його, якщо багаж не надійде до пункту призначення по закінченні 10 діб після того, як мине строк доставки багажу.
141. Якщо вантаж або багаж, за втрату або недостачу якого автотранспортне підприємство або організація сплатили відповідне відшкодування, буде згодом знайдено, вантажоодержувач (вантажовідправник) має право вимагати видачі йому цього вантажу або багажу, повернувши одержане за його втрату або недостачу відшкодування.
Відповідальність за простій рухомого складу і невиконання умов перевезення
142. За затримку з вини вантажовідправника або вантажоодержувача автомобілів (автопоїздів), а також обмінних напівпричепів, поданих під вантаження або розвантаження, понад установлені строки (простій) вантажовідправник або вантажоодержувач - замовник автотранспорту сплачує автотранспортному підприємству або організації штраф за кожну хвилину простою автомобіля (автопоїзда) вантажопідйомністю:
до 4 тонн включно - у розмірі 8 копійок,
більше 4 тонн і до 7 тонн включно - у розмірі 9 копійок,
більше 7 тонн і до 10 тонн включно - у розмірі 10 копійок,
більше 10 тонн - у розмірі 15 копійок;
при простої спеціалізованих автомобілів та автопоїздів (рефрижераторів, ізотермічних, автоцистерн і автофургонів різного призначення) вказаний розмір штрафу збільшується вдвічі;
за кожну годину затримки обмінних напівпричепів - у розмірі 1 карбованця.
Вказаний штраф сплачується замовником автотранспорту також за простій автомобіля з його вини в гаражі автотранспортного підприємства і організації або на шляху слідування.
Штраф за простій автомобілів стягується незалежно від штрафу за невиконання плану перевезення.
Підставою для нарахування штрафу за простій автомобілів служать відмітки у товарно-транспортному документі та в путьовому листі про час прибуття і вибуття автомобілів, а за простій автомобілів у гаражі - письмове відмовлення вантажовідправника або вантажоодержувача.
Після закінчення однієї години чекання навантаження автотранспортне підприємство або організація мають право повернути рухомий склад до гаража або використати його на інших перевезеннях. В цьому разі перевезення вважається таким, що не відбулося, нарахування штрафів за простій припиняється і автотранспортне підприємство або організація не несуть відповідальності за невиконання перевезення в обсязі, передбаченому добовою нормою або разовим замовленням.
Автотранспортні підприємства і організації не мають права стягувати з вантажовідправників (вантажоодержувачів) штраф за простій під вантаженням по першій їздці в разі запізнення подачі автомобіля у пункт навантаження проти погодженого часу більш як на 30 хвилин.
143. За затримку контейнерів, що належать Міністерству автомобільного транспорту УРСР, понад установлені норми підприємства, організації і установи - вантажовідправники і вантажоодержувачі сплачують штраф у розмірі:
90 копійок за годину за контейнер масою брутто 30 тонн,
60 копійок за годину за контейнер масою брутто 20 тонн,
30 копійок за годину за контейнер масою брутто 10 тонн,
20 копійок за годину за контейнер масою брутто 5 тонн,
10 копійок за годину за контейнер масою брутто 3 тонни,
5 копійок за годину за контейнер масою брутто менше 3 тонн.
Штраф за затримку контейнерів стягується незалежно від штрафу за невиконання плану перевезень вантажів у контейнерах.
144. Вантажовідправник і вантажоодержувач звільняються від сплати штрафу за простій рухомого складу і затримку контейнерів, якщо простій рухомого складу або затримка контейнерів сталися через явища стихійного характеру або аварію на підприємстві, внаслідок яких у відповідності з діючими положеннями заборонено виконувати вантажно-розвантажувальні роботи.
145. Якщо вантажовідправником пред'явлено до перевезення вантаж, не передбачений заявкою або прийнятим до виконання разовим замовленням, або з призначенням в інший пункт, автотранспортне підприємство або організація мають право від перевезення відмовитися, стягнувши вартість пробігу автомобіля в обох напрямках відповідно до тарифів.
145-1. За недовантаження контейнерів масою брутто 10, 20 і 30 тонн до технічної норми або повної вантажопідйомності (місткості) вантажовідправник сплачує штраф у розмірі, що передбачається в єдиних тарифах на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Штраф за недовантаження не стягується, якщо вантажовідправник зробив довантаження контейнера.
146. За неправильне зазначення в товарно-транспортних документах ваги вантажу, його найменування вантажовідправник або вантажоодержувач - замовник автотранспорту сплачує штраф у розмірі 7 карбованців з кожного товарно-транспортного документа.
За відмову від оформлення або за неправильне оформлення товарно-транспортного документа, а також путьового листа вантажовідправник або вантажоодержувач - замовник автотранспорту сплачує штраф у розмірі 7 карбованців з кожного товарно-транспортного документа і путьового листа.
За пред'явлення вантажу, забороненого до перевезення, або вантажу, який потребує при перевезенні особливих застережних заходів, з неправильним зазначенням найменування чи властивості вантажу з вантажовідправника, крім стягнення заподіяних автотранспортному підприємству або організації збитків, стягується штраф у розмірі п'ятикратної провізної плати за найвищим тарифом за всю відстань перевезення.
146-1. Автотранспортне підприємство або організація в разі необгрунтованої видачі вантажу неналежному вантажоодержувачеві сплачує вантажовідправнику або вантажоодержувачу - власникові вантажу штраф у розмірі 25 карбованців.
147. Станції залізниць, порти (пристані), аеропорти несуть відповідальність за простій автомобілів і за відмовлення від оформлення або неправильне оформлення товарно-транспортних документів, передбачену статтею 142 і частиною другою статті 146 цього Статуту для вантажовідправників і вантажоодержувачів.
148. За затримку автомобілів і контейнерів, яка виникла внаслідок того, що до товарно-транспортної накладної не були додані документи, необхідні для виконання митних, санітарних та інших адміністративних правил, вантажовідправник або вантажоодержувач сплачує штраф у розмірі, встановленому статтями 142 і 143 цього Статуту, і відшкодовує понесені автотранспортним підприємством або організацією з тієї ж причини збитки.
149. Стягнення штрафів, передбачених статтями 142, 143, частиною другою статті 146, статтею 148 цього Статуту, провадиться через кредитні установи у безспірному порядку (без попереднього акцепту).
150. При виявленні в багажі, що здається до перевезення, предметів, перевезення яких багажем заборонено, власник багажу сплачує штраф з кожного місця багажу в розмірі, передбаченому Правилами перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом в УРСР.
151. Вантажовідправник і вантажоодержувач зобов'язані відшкодувати автотранспортному підприємству або організації збитки, що сталися з їх вини внаслідок перевантаженості, пошкодження рухомого складу при навантаженні або розвантаженні, неправильного вантаження, упаковки або неправильного кріплення вантажу.
152. Вантажоодержувач, який не прийняв від автотранспортного підприємства або організації при централізованому вивозі зі станцій залізниць, портів (пристаней) і аеропортів вантаж у строки, встановлені транспортними статутами (кодексами) відповідних видів транспорту або виданими на підставі їх правилами, відшкодовує автотранспортному підприємству або організації зв'язані з цим збитки, в тому числі сплачені збори за зберігання вантажів і штрафи.
153. Автотранспортні підприємства і організації, вантажовідправники, вантажоодержувачі і пасажири в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що випливають з цього Статуту, несуть матеріальну відповідальність лише в межах, передбачених відповідними статтями цього Статуту.
...
Акти, претензії, позови
158. Обставини, що можуть служити підставою для матеріальної відповідальності автотранспортних підприємств або організацій, вантажовідправників, вантажоодержувачів при автомобільних перевезеннях, стверджуються записами в товарно-транспортних документах, а в разі розбіжності між автотранспортним підприємством або організацією і вантажовідправником (вантажоодержувачем) - актами встановленої форми.
Обставини, які можуть служити основою для матеріальної відповідальності автотранспортних підприємств і організацій та пасажирів при автомобільних перевезеннях, засвідчуються актами встановленої форми.
Перелік обставин, що підлягають засвідченню записами в товарно-транспортних документах, форми актів і порядок їх складання встановлюються Правилами.
Обставини, що можуть бути підставою для матеріальної відповідальності автотранспортних підприємств і організацій, станцій залізниць, портів (пристаней) та аеропортів при централізованому завозі (вивозі) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти, засвідчуються в порядку, встановленому Правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним транспортом на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти в УРСР.
159. До пред'явлення вантажовідправником або вантажоодержувачем автотранспортному підприємству або організації позову, який випливає з цього Статуту, обов'язкове пред'явлення претензій до них.
160. При перевезеннях вантажів автомобільним транспортом право на пред'явлення автотранспортному підприємству або організації претензії, а у відповідних випадках позовів у порядку, встановленому Правилами, мають в разі:
а) втрати вантажу - вантажовідправник або вантажоодержувач;
б) недостачі, псування або пошкодження вантажу - вантажоодержувач;
в) прострочки в доставці вантажу - вантажоодержувач.
161. Претензії, що випливають з перевезення вантажів, пред'являються автотранспортному підприємству або організації, що видали вантаж, а в разі повної втрати вантажу - автотранспортному підприємству або організації, які прийняли вантаж до перевезення.
Претензії, що випливають з перевезення пасажирів або багажу, можуть бути пред'явлені автотранспортному підприємству або організації пункту відправлення або призначення на розсуд заявника претензії.
Претензії, що випливають з перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, пред'являються:
а) автотранспортному підприємству або організації, якщо кінцевим пунктом є вантажна автостанція;
б) іншому відповідному транспортному органу, якщо кінцевим пунктом перевезення є станція залізниці, порт (пристань) або аеропорт.
162. Не допускається пред'явлення вимог вантажовідправників (вантажоодержувачів) і автотранспортних підприємств та організацій на суму менше 10 карбованців по кожному товарно-транспортному документу, за винятком вимог щодо втрати і недостачі вантажу та претензій від громадян.
При постійних взаємовідносинах автотранспортних підприємств і організацій, вантажовідправників і вантажоодержувачів однорідні вимоги автотранспортним підприємствам і організаціям (за невиконання плану перевезень, втрату, недостачу або псування вантажів, про повернення сплаченого штрафу), в тому числі і на суму менше 10 карбованців по одному товарно-транспортному документу, можуть бути об'єднані по результатах вивірення розрахунків за місяць і пред'явлені.
163. Передача іншим організаціям або громадянам права на пред'явлення претензій та позовів не допускається, за винятком випадків передачі такого права вантажовідправником вантажоодержувачу або вантажоодержувачем вантажовідправнику, а також передачі права вантажовідправником або вантажоодержувачем вищестоящій організації або транспортно-експедиційній організації.
Передача права на пред'явлення претензії і позову засвідчується переуступочним написом на документі.
164. До претензійної заяви повинні бути додані документи, що підтверджують претензію.
До претензії відносно втрати, недостачі, псування або пошкодження вантажу, крім документів, що підтверджують право на пред'явлення претензії, повинен бути доданий документ, який засвідчив би кількість і вартість відправленого вантажу.
165. Претензії автотранспортному підприємству або організації можуть бути пред'явлені протягом шести місяців, а претензії про сплату штрафів - протягом 45 днів.
Вказані строки обчислюються:
а) з дня видачі вантажу або багажу - по претензіях про відшкодування за псування, пошкодження або недостачу вантажу або багажу;
б) по закінченні 30 діб з дня закінчення строку доставки вантажу при міжміських перевезеннях і 10 діб з дня приймання вантажу при міських і приміських перевезеннях - по претензіях про відшкодування за втрату вантажу;
в) по закінченні 10 діб після закінчення строків доставки багажу - по претензіях про відшкодування за втрату багажу;
г) з дня видачі вантажу або багажу - по претензіях про прострочку в доставці вантажу або багажу;
д) по закінченні 4 місяців з дня прийняття вантажу до перевезення - по претензіях про відшкодування за втрату вантажу, що виникли з перевезень у прямому змішаному сполученні;
є) з дня закінчення строку, встановленого Правилами для звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і прийнятого до виконання разового замовлення, - по претензіях про стягнення штрафу за невивіз вантажу, передбаченого погодженим завданням на перевезення або разовим замовленням;
ж) з дня одержання заявником претензії копії платіжної вимоги (рахунку) автотранспортного підприємства або організації про нарахування штрафу - по претензіях про повернення штрафу за простій автомобілів (автомобільних причепів) і затримку контейнерів, стягненого в безакцептному порядку;
з) з дня настання події, яка стала підставою для пред'явлення претензії, - в усіх інших випадках.
Претензії автотранспортних підприємств або організацій, що випливають з цього Статуту, пред'являються вантажовідправникам або вантажоодержувачам протягом двох місяців.
Вказаний строк обчислюється:
а) з дня закінчення встановленого Правилами строку для звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і прийнятого до виконання разового замовлення - по претензіях про стягнення штрафу за непред'явлення вантажу, невикористання контейнерів або автотранспорту, робота якого оплачується за почасовим тарифом, відповідно до місячного плану або разового замовлення;
б) з дня настання події, яка стала підставою для пред'явлення претензії, - в усіх інших випадках.
166. Автотранспортне підприємство або організація зобов'язані розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення або відхилення її у такі строки з дня одержання претензії:
а) протягом 3 місяців - по претензіях, що виникли з перевезень в автомобільному сполученні;
б) протягом 6 місяців - по претензіях, що виникли з перевезень у прямому змішаному сполученні;
в) протягом 45 днів - по претензіях про сплату штрафів.
Вантажовідправник або вантажоодержувач зобов'язаний розглянути претензію, заявлену автотранспортним підприємством чи організацією, і повідомити заявника про задоволення або відхилення її протягом 2 місяців.
При частковому задоволенні чи відхиленні претензії автотранспортне підприємство або організація, вантажовідправник або вантажоодержувач у повідомленні про це повинні вказати мотиви прийнятого рішення і повернути заявнику додані до претензії документи.
В разі задоволення претензії у повній сумі подані до заяви документи не повертаються.
167. Позови вантажовідправників і вантажоодержувачів автотранспортному підприємству або організації, що випливають з цього Статуту, можуть бути пред'явлені тільки у випадках повного або часткового відмовлення автотранспортного підприємства або організації задовольнити претензію або неодержання від них відповіді протягом строків, вказаних у статті 166 цього Статуту.
Вказані позови пред'являються відповідно до встановленої підвідомчості або підсудності в арбітраж або в суд за місцем знаходження автотранспортного підприємства або організації, до яких була пред'явлена претензія, у двомісячний строк з дня одержання відповіді автотранспортного підприємства або організації або з дня закінчення строку, встановленого для відповіді.
При обчисленні строків на пред'явлення претензій і позовів повинен бути прийнятий до уваги час, необхідний на доставку документів (претензії, відповіді на претензію) органами зв'язку.
Спори з підприємствами і організаціями автомобільного транспорту загального користування на суму до 100 карбованців вирішуються в установленому порядку вищестоящими відносно відповідача органами, рішення яких є остаточним.
168. Позови автотранспортних підприємств і організацій вантажовідправникам, вантажоодержувачам і пасажирам, що випливають з цього Статуту, можуть бути пред'явлені відповідно до встановленої підвідомчості або підсудності в арбітраж або суд протягом 6 місяців.
Вказаний шестимісячний строк обчислюється:
а) по стягненню штрафу за непред'явлення вантажу, передбаченого погодженим завданням на перевезення або разовим замовленням, - з дня закінчення строку, встановленого Правилами для звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і разового замовлення;
б) в усіх інших випадках - з дня настання події, що стала підставою для пред'явлення позову.
169. Позови автотранспортних підприємств, організацій і громадян, що випливають з прокату автомобілів, можуть бути пред'явлені відповідно до встановленої підсудності протягом 3 років з дня настання події, що стала підставою для пред'явлення позову.
170. На визнану суму претензії або на суму, що сплачується за рішенням арбітражних або судових органів, автотранспортні підприємства і організації сплачують 3 проценти річних.
Проценти нараховуються по день перерахування або сплати грошей, починаючи з дня пред'явлення претензії.
У такому ж розмірі сплачують проценти вантажовідправники і вантажоодержувачі по пред'явлених їм автотранспортним підприємством або організацією вимогах, що виникли з перевезення вантажу.
У цих випадках проценти нараховуються з дня пред'явлення автотранспортним підприємством або організацією письмових вимог про сплату відповідних сум по день сплати.
По претензіях і позовах про штрафи проценти не нараховуються в усіх випадках.

Розділ Х
КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

171. Контроль за додержанням вимог, що випливають з цього Статуту, підприємствами і організаціями автомобільного транспорту загального користування, автотранспортними підприємствами і організаціями міністерств та відомств, за винятком автотранспортних підприємств і організацій Міністерства оборони, Комітету державної безпеки СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, здійснюється на території УРСР контрольно-ревізорською службою Міністерства автомобільного транспорту УРСР.
Положення про контрольно-ревізорську службу Міністерства автомобільного транспорту УРСР затверджується Радою Міністрів Української РСР.

ПРО НАС | РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ | ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ З БОРЖНИКАМИ | ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ | ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ | -???-


-???- | -???-
pereviznyk2012@gmail.ru